proti - to be online
Czy potrzebna jest zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę?
autor: Marta Łubik , kategoria: Istotne sprawy dotyczące dziecka , data dodania: 12.11.2018
„W wakacje chciałem wyjechać z synem za granicę, ale była żona się nie zgodziła. Teraz planujemy wspólny wyjazd na zbliżające się ferie zimowe, ale była ponownie się na to nie godzi. Czy potrzebuje jej zgody? Co powinienem zrobić, aby tę zgodę uzyskać?”

Zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.


W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że wyjazd za granicę dziecka jest istotną sprawą, o której wspólnie decydują rodzice. A zatem, jeśli jeden z rodziców planuje wyjechać z dzieckiem na wakacje letnie lub ferie zimowe za granicę i drugi rodzic nie ma nic przeciwko temu, to powinien wyrazić zgodę w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. Uzyskanie zgody w jednej z w/w form umożliwi uniknięcie ewentualnych nieporozumień i w przypadku nagłej zmiany zdania będzie stanowiło formę materiału dowodowego.


Natomiast w sytuacji, w której rodzic nie wyraża zgody na wyjazd dziecka za granicę, drugi rodzic może wystąpić do sądu opiekuńczego o udzielenie mu zezwolenia na taki wyjazd. Postanowienie sądu zastępuje wówczas zgodę drugiego rodzica. Pamiętać jednak należy, że zgoda rodzica tudzież zastępcza zgoda sądu niezbędna jest przy każdym pojedynczym wyjeździe.


Powyższe znalazło potwierdzenie w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 06 marca 1985 r., sygn. III CRN 19/85, w który to Sąd wskazał, że:


- „wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego”.


Wymóg, o którym może powyżej nie znajduje zastosowania jedynie w sytuacji gdy, jeden z rodziców nie żyje, jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, ma ograniczoną władzę rodzicielską, a jej zakres nie obejmuje podejmowania decyzji w kwestii wyjazdów dziecka za granicę oraz w sytuacji, gdy ojcostwo nie zostało ustalone.


Reasumując wskazać należy, że jeśli jeden z rodziców nie wyraża zgody na wyjazd dziecka za granicę z drugim rodzicem, to istnieje możliwość złożenia wniosku o rozstrzygnięcie o istotnej sprawie dziecka do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka.


 


Podstawa prawna:

art. 97 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.),

Komentarz do art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod red. J. Wiercińskiego, wyd. 1.