proti - to be online
Kiedy ustaje małżeńska wspólność majątkowa?
autor: r. pr. Marta Łubik-Piotrowska , kategoria: Podział majątku , data dodania: 21.10.2019

„Odkąd wyszłam za mąż w moim małżeństwie funkcjonuje wspólność majątkowa. Zastanawiam się nad zmianą tego ustroju i chciałabym dowiedzieć się kiedy ustaje wspólność majątkowa, jakie mogą być tego przyczyny?


Rozpoczynając odpowiedź na wyżej postawione pytanie, warto odnieść się do artykułu poprzedzającego ten i przypomnieć, iż zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: kro) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).


Wspólność majątkowa ustawowa opiera się na małżeństwie, a zatem podstawową przyczyną jej ustania będzie ustanie małżeństwa bez względu na jego przyczynę. I tak wyjaśnić należy, iż ustaje ona:


1. z chwilą śmieci jednego z małżonków lub jednoczesnej śmierci obojga małżonków,

2. z chwilą, która w prawomocnym orzeczeniu o uznaniu jednego z małżonków za zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci,

3. z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód,

4. z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa.


Wspólność majątkowa ustawowa może ustać także w trakcie trwania małżeństwa, gdy małżonkowie zdecydują się na zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, w której zdecydują się na ustanowienie rozdzielności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków lub gdy zostanie orzeczona separacja (z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o separacji).


Ponadto, zgodnie z art. 52 i 53 kro sąd może z ważnych powodów ustanowić między małżonkami przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej. Przez ważne powody należy rozumieć m.in.:


1. ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków,

2. ogłoszenie upadłości jednego z małżonków,

3. powodowanie uszczerbku w majątku wspólnym,

4. okoliczności stwarzające sytuacje, w której wykonywanie zarządu przez każdego z małżonków ich wspólnym majątkiem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione,

5. zaniedbywanie obowiązków względem rodziny przez jednego z małżonków lub uleganie przez niego nałogom (alkoholizm, hulaszczy tryb życia) oraz nie przyczynianie się do powstania majątku wspólnego albo marnotrawienie tego majątku.


 

Podstawa prawna:

art. 31 § 1, art. 52 i 53 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.),

Komentarz do art. 31 § 1, art. 52 i 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod red. J. Wiercińskiego, wyd. 1.

Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków, Krystyna Skiepko pod red. J. Ignaczewskiego, wyd. 3.

?>