proti - to be online
Nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem
autor: Marta Łubik , kategoria: Kurator , data dodania: 22.01.2018
„Sąd opiekuńczy ustanowił nadzór kuratora sądowego nad moim kontaktami z synem. Czym różni się nadzór kuratora od udziału kuratora w kontaktach z dzieckiem? Jak taki nadzór wygląda i co ma na celu?”

Nadzór kuratora nad kontaktami z dzieckiem jest zupełnie odmienną instytucją niż udział kuratora w kontaktach z dzieckiem, gdyż stanowi on jedną z form ograniczenia władzy rodzicielskiej, a uzasadnieniem ingerencji sądu nie są zaniedbania opiekuńcze czy wychowawcze rodziców, lecz głęboki konflikt między rodzicami dziecka.


Sąd ustanawia nadzór kuratora nad przebiegiem kontaktów w trybie art. 109 § 2 pkt 3 kro. Wydając zarządzenie o poddaniu wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego sąd określa na czym ten nadzór ma polegać.


W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z art. 147 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r., nr 98, poz. 1070) i art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 795 ze zm.) kuratorzy sądowi realizują zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.


W przeciwieństwie do instytucji udziału kuratora w kontaktach z dzieckiem w przypadku nadzoru kurator nie ma obowiązku brania udziału w czasie realizacji kontaktu. Do jego obowiązków należy przede wszystkim dopilnowanie, aby kontakty odbywały się w wyznaczonych terminach, a jeśli do kontaktu nie dojdzie, wówczas do obowiązków kuratora należy uzyskanie informacji co było przyczyną nie zrealizowanego kontaktu. Zadania kuratora sprowadzają się przede wszystkim do roli mediatora, który ma na celu utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka, ukształtowanie pozytywnych relacji między nimi, zobowiązywanie ich do właściwego postępowania względem małoletniego dziecka oraz składanie sprawozdań z objęcia nadzoru.


Pierwsze sprawozdanie kurator składa sądowi nie później niż w ciągu 14 dni od nawiązania kontaktu z podopiecznym, kolejne zaś – na żądanie sądu lub w terminach określonych przez sąd.


Co istotne, mimo ograniczenia władzy rodzicielskiej poprzez poddanie jest stałemu nadzorowi kuratora sądowego żaden z rodziców nie traci uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawach dziecka!

Witam, Pani Mecenas, czy taki wniosek podlega jakiejś opłacie?
Anna
03.02.2020 21:59
Witam, to czy należy dokonać opłaty zależy od konkretnej sytuacji. Przykład: jeśli toczy się sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej z urzędu i sąd ustanowi nadzór kuratora to wniosek nie podlega opłacie, ponieważ żaden wniosek nie jest składany, a sąd działa z urzędu. Jeśli natomiast strona składa wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez ustanowienie kuratora to wtedy wniosek ten podlega opłacie w kwocie 100,00 zł.
r.pr. Marta Łubik-Piotrowska
07.02.2020 9:26