proti - to be online
Rozdzielność majątkowa a ubezwłasnowolnienie
autor: Marta Łubik , kategoria: Rozdzielność majątkowa , data dodania: 04.06.2018
„Obecnie przed Sądem Rejonowym toczy się sprawa o ubezwłasnowolnienie mojego męża, który od kilku lat choruje i nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji, w tym decyzji związanych z naszymi finansami. Czy jeśli postępowanie się zakończy i mąż zostanie ubezwłasnowolniony powinnam wystąpić do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej, czy rozdzielność ta powstanie z mocy prawa?”

Zgodnie z art. 53 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.


Rozdzielność majątkowa o której mowa w w/w przepisie powstaje na skutek innego orzeczenia i ma charakter przymusowy, gdyż powstaje niezależnie od woli małżonków. W art. 53 § 1 kro wymieniono dwa przypadki, których zaistnienie skutkuje przymusową rozdzielnością majątkową:


1) ubezwłasnowolnienie,

2) ogłoszenie upadłości w stosunku do jednego z małżonków, o której szerzej będzie w kolejnym artykule.


Wyjaśnić należy, iż z ubezwłasnowolnieniem mamy do czynienia w dwóch przypadkach. Pierwszym przypadkiem jest sytuacja, w której małżonek nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem (np. z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego) i wtedy na podstawie art. 13 § 1 Kodeksu cywilnego może zostać ubezwłasnowolniony całkowicie, drugim zaś przypadkiem jest sytuacja, w której małżonkowi potrzebna jest pomoc w prowadzeniu spraw, a nie są spełnione przesłanki orzeczenia ubezwłasnowolnienia całkowitego i wtedy na podstawie art. 16 § 1 k.c. może on zostać ubezwłasnowolniony częściowo.


Obie te sytuacje powodują, że małżonek nie ma możliwości wykonywania swoich uprawnień i obowiązków w sferze majątkowej, a zatem utrzymywanie majątku wspólnego w takiej sytuacji przestaje być zasadne.


Rozdzielność majątkowa z mocy prawa powstaje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu i obowiązuje przez cały czas trwania ubezwłasnowolnienia.


Pamiętać należy, iż ustanie wspólności majątkowej na skutek ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków nie ma charakteru definitywnego! A zatem, jeśli ubezwłasnowolnienie zostanie uchylone to między małżonkami powstanie ustawowy ustrój majątkowy.

?>