W jaki sposób można ustanowić rozdzielność majątkową między małżonkami? – ustrój przymusowej rozdzielności majątkowej czyli ustanowionej przez sąd (cz. II)
23 kwietnia, 2018
Z jaką datą zostaje ustanowiona rozdzielność majątkowa i czy jest możliwe ustanowienie jej z datą wsteczną?
7 maja, 2018

Przesłanki ustanowienia rozdzielności majątkowej – czyli czym są „ważne powody”, o których mowa w art. 52 § 1 kro?

„Mój mąż jest nałogowym hazardzistą, który nie tylko trwoni nasze wspólne środki pieniężne, ale zaczął również zaciągać pożyczki u nieznanych mi osób. Boję się, że pozostaniemy wraz z synem bez środków do życia. Czy uzależnienie męża uzasadnia żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd?”

W myśl art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Przez ważne powody rozumie się okoliczności, które powodują, że istniejąca wspólność majątkowa prowadzi do naruszenia lub poważnego zagrożenia interesów majątkowych jednego z małżonków, nie służy dobru rodziny, którą małżonkowie przez swój związek założyli, jak również wówczas, gdy nieporozumienia między małżonkami uniemożliwiają lub znacznie utrudniają zarząd majątkiem wspólnym.

Ważne powody uzasadniające ustanowienie rozdzielności majątkowej zwykle są postrzegane jako pewne naganne zachowania jednego z małżonków i na takie okoliczności składają się elementy majątkowe i niemajątkowe.

Do ważnych powodów o charakterze majątkowym możemy zaliczyć:

·trwonienie przez jednego z małżonków uzyskiwanych dochodów lub majątku wspólnego wskutek problemów z alkoholem, używkami, hazardem czy innym uzależnieniem, ·dokonywanie czynności prowadzących do uszczerbku w majątku wspólnym, ·rażącą niegospodarność, ·uchylanie się od pomnażania i utrzymywania majątku wspólnego, ·zatrzymanie majątku wspólnego wyłącznie dla siebie.

Natomiast ważnymi powodami o charakterze niemajątkowym będą:

·konflikty o charakterze osobistym, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają zarząd majątkiem wspólnym i zagrażają w rezultacie ekonomicznym podstawom funkcjonowania rodziny, ·brak zaufania i wzajemnego informowania się o zobowiązaniach i sytuacji finansowej, ·faktyczna separacja małżonków.

W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1995 r. (I CRN 170/95, OSNC 1996, nr 3, poz. 45) nie stanowi ważnych powodów sama możliwość powstania w przyszłości długów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez jedno z małżonków, gdyż w ustrój wspólności majątkowej wpisane jest ryzyko zaciągnięcia przez jedno z małżonków zobowiązań, za które odpowiedzialność może ponosić także z majątku wspólnego.

Nadto, wskazać należy, iż rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona na podstawie ważnych powodów, które w konkretnej sytuacji nie będą posiadały cechy naganności. Takimi powodami stanowiącymi dostateczną podstawę ustanowienia rozdzielności majątkowej będą: zaginięcie małżonka lub długotrwały brak kontaktu z nim.

Tytułem końca warto jeszcze przywołać wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1967r. (III CRN 252/67, lexis.pl, nr 322911), w którym podniesiono, że w sytuacji, gdy jeden z małżonków ma podstawy, aby domagać się rozwiązania małżeństwa, z reguły wystąpią ważne powody w rozumieniu art. 52 § 1 kro. A zatem, jeśli z ustaleń sądu wynika, iż nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków uzasadniający orzeczenie rozwodu, to eliminuje to możliwość oddalenia żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj też inne wpisy