MEDIACJE PRACOWNICZE  

W pracy niestety bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami stresogennymi. Praca pod presją, konkurowanie ze sobą i ciążąca na nas odpowiedzialność doprowadzają do konfliktów zarówno pomiędzy współpracownikami, współpracownikami i ich przełożonymi, a także pomiędzy współwłaścicielami firm.

Jeśli w twoim zakładzie pracy narastają konflikty, których sami nie potraficie zażegnać to niestety z doświadczenia zawodowego wiem, że wcześniej czy później spory te doprowadzą Was na salę sądową. Aby uniknąć żmudnego, trudnego i nieprzyjemnego postępowania sądowego zachęcam Cię do podjęcia próby rozwiązania sporu pracowniczego na drodze postępowania mediacyjnego.

Mediacja ma na celu wypracowanie satysfakcjonującego obie strony porozumienia. Moim zaś zadaniem jako Mediatorki jest ułatwienie Wam rozmowy, stworzenie warunków do wypracowania wzajemnego porozumienia, poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań możliwych do zastosowania, a także złagodzenie i wygaszenie sporu.

Do podjęcia postępowania mediacyjnego nie tylko ja Cię zachęcam, ale również ustawodawca, gdyż w art. 243 Kodeksu Pracy wprost wskazuje, że pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy. A zatem nie zwlekaj i nie czekaj, aż konflikt przybierze na sile tylko skorzystaj z mediacji, która pozwoli Wam rozwiązać konflikt, bez potrzeby angażowania w to sądu.

W sprawach pracowniczych przedmiotem postępowania mediacyjnego mogą być np.:

  • Konflikty związane z postępowaniem dyscyplinarnym,
  • Konflikty dotyczące mobbingu lub bullyingu (zastraszania),
  • Konflikty dotyczące dyskryminacji,
  • Konflikty dotyczące przeprowadzonych nadgodzin,
  • Konflikty związane z rozwiązaniem stosunku pracy.