ALIMENTY  

Alimenty z j. łacińskiego „alimentum” znaczy pokarm.

W aktualnie obowiązujących przepisach prawa alimenty są rozumiane jako środki potrzebne na bieżące utrzymanie osoby.

Alimenty mogą zostać zasądzone na rzecz wspólnego dziecka, byłego małżonka a nawet rodzica.

Łożenie na utrzymanie członków rodziny, którzy z jakichś przyczyn nie są w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, to jeden z podstawowych obowiązków wynikających z przynależności do rodziny.

Mogą być dochodzone na drodze postępowania sądowego np. w sprawie o alimenty lub w sprawie o rozwód, ale mogą zostać również uregulowane w drodze zawartego porozumienia rodzicielskiego lub w drodze ugody przed mediatorem, radcą prawnym lub notariuszem.

ALIMENTY NA DZIECI

Najczęstszymi sprawami o alimenty są te pomiędzy rodzicami a dziećmi, zarówno małoletnimi jak i pełnoletnimi.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Składając pozew o alimenty musisz wykazać, że kwota, o której zasądzenie wnosisz jest słuszna.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zależy od dwóch czynników: od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów, czyli dziecka jak i od możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do alimentacji, czyli rodzica.

A zatem, musisz wykazać co się składa na usprawiedliwione potrzeby Twojego dziecka oraz przedstawić dowody na ich ponoszenie. Musisz również przedstawić sądowi jak wygląda Twoja sytuacja majątkowa, a także sytuacja majątkowa zobowiązanego do alimentów, czyli drugiego rodzica.

Mówiąc zaś o możliwościach zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji chciałabym podkreślić, że dla sądu istotne jest nie tylko to, ile zarabia osoba zobowiązana do alimentów, ale to jakie dochody mogłaby uzyskiwać przy pełnym wykorzystaniu swoich sił fizycznych i zdolności umysłowych.

ALIMENTY NA OBECNEGO LUB BYŁEGO MAŁŻONKA

Obowiązek alimentacyjny rozciąga się również na współmałżonków i ściśle się wiąże z rozstrzygnięciem sądu w przedmiocie orzeczenia o winie za rozkład pożycia małżeńskiego.

Kiedy współmałżonek może wnosić o zasądzenie alimentów na jego rzecz?

Wtedy, gdy nie został on uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i pozostaje w niedostatku (może być współwinny!), a także w sytuacji, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, nawet jeśli nie znajduje się on w niedostatku.

Czym jest niedostatek?

Niedostatek występuje, gdy uprawniony do alimentów nie może w pełni własnymi siłami i z własnych środków zaspokoić swoich podstawowych, usprawiedliwionych potrzeb (np. nie posiada środków pieniężnych na zapłatę czynszu za mieszkanie, zakup wyżywienia czy lekarstw).

ALIMENTY NA RODZICÓW OD DZIECI

Obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców wynika z art. 128 i 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W myśl tych przepisów obowiązek dostarczania środków utrzymania obciąża krewnych w linii prostej, ograniczony jest on jednak jedynie do sytuacji, w której rodzice dziecka znajdują się w niedostatku, a sytuacja materialna dziecka jest korzystniejsza niż sytuacja jego rodzica.

Podkreślić należy, że alimenty dla rodzica od dziecka nie przysługują, jeśli pozostaje on w niedostatku z własnej winy, czyli np. w sytuacji, gdy ma możliwość podjęcia pracy zarobkowej, ale nie chce tego zrobić.

W ramach spraw o alimenty, mogą toczyć się następujące postępowania:

  1. Sprawa o zasądzenie alimentów.
  2. Sprawa o podwyższenie alimentów.
  3. Sprawa o obniżenie alimentów.
  4. Sprawa o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Kierując się wiedzą i doświadczeniem zdobywanym latami na sali sądowej oraz pracując w renomowanych kancelariach, mogę Ci powiedzieć, że sprawy o alimenty bywają sprawami skomplikowanymi, budzącymi sporo emocji, a także ciągnącymi się długimi miesiącami, a nawet latami.

Dlatego jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o alimenty, upewnieniu się, że nastąpiła zmiana stosunków uzasadniających żądanie podwyższenia, obniżenia lub wygaśnięcia alimentów zapraszam Cię na konsultację. W trakcie konsultacji szczegółowo omówimy Twoją sytuację, zaproponuję odpowiednią dla Ciebie strategię procesową, poinstruuję Cię jakie należy zgromadzić dowody oraz dokonam niezbędnych obliczeń a następnie pomogę Ci w złożeniu pozwu i poprowadzę Cię krok po kroku przez postępowanie sądowe.