PODZIAŁ MAJĄTKU  

Po ustanowieniu rozdzielności majątkowej lub po rozwiązaniu związku małżeńskiego byłych małżonków czeka podział majątku wspólnego.

Podziału majątku wspólnego byli małżonkowie mogą dokonać na mocy umowy bądź na mocy orzeczenia sądu.

Kiedy możliwy jest umowny podział majątku wspólnego?

Umowny podział majątku wspólnego możliwy jest po ustaniu wspólności małżeńskiej, gdy małżonkowie (byli małżonkowie) są zgodni co do konieczności i sposobu dokonania podziału.

Podział ten może zostać zawarty w dowolnej formie, jeżeli w skład majątku wchodzą jedynie ruchomości. Jeżeli natomiast w skład majątku wspólnego wchodzą nieruchomości to wówczas konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Wymóg ten dotyczy również sytuacji, kiedy w skład dzielonego majątku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Kiedy następuję sądowy podział majątku wspólnego?

Podział majątku wspólnego bardzo często budzi u byłych małżonków dużo emocji i konfliktów, przez co nie potrafią się oni porozumieć i wówczas wymagana jest ingerencja sądu.

Przedmiotem postępowania sądowego jest wówczas: ustalenie składu i wartości majątku wspólnego, jego podział z ustaleniem ewentualnych spłat lub dopłat. Mimo zasady dzielenia majątku po połowie, w wyjątkowych sytuacjach może także dojść do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Samodzielne ustalenie składników majątku wspólnego bywa bardzo trudne. Byli małżonkowie mając osobne konta często nie mają wiedzy o tym, ile ich były małżonek zarabiał, czy posiada oszczędności, a jeśli tak to w jakiej wysokości.

Byli małżonkowie nie potrafią również rozliczyć nakładów, nierównych udziałów i otrzymanych darowizn czy przyjętych spadków.

Postępowanie sądowe dotyczące podziału majątku wspólnego jest postępowaniem skomplikowanym, czasochłonnym i wymagającym znajomości przepisów prawa.

Chcąc zabezpieczyć swoją sytuację majątkową oraz uniknąć trudności związanych z postępowaniem sądowym zachęcam Cię do skorzystania z pomocy mojej oraz mojej Kancelarii.

Prowadząc Twoją sprawę krok po kroku przeprowadzę Cię przez każdy etap postępowania sądowego, sporządzę i złożę odpowiednie dokumenty w sądzie, w tym wniosek o podział majątku wspólnego.

Jeśli na którymś z etapów postępowania wyrazisz chęć porozumienia podejmę w Twoim imieniu rozmowy i negocjacje z pełnomocnikiem twojego byłego małżonka, a także sporządzę umowę o podział majątku wspólnego.

Mając świadomość tego, jak trudne i emocjonalne są sprawy rodzinne i sprawy majątkowe na bieżąco informuje swoich klientów o przebiegu sprawy.