SPRAWY CYWILNE  

Jednym z filarów Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, z wyszczególnieniem spraw dotyczących ochrony dóbr osobistych.

Czym są dobra osobiste?

W ustawach próżno szukać definicji dóbr osobistych, niemniej jednak w art. 23 Kodeksu Cywilnego ustawodawca stworzył katalog otwarty i wymienił co na te dobra się składa.

A zatem do dóbr osobistych, które pozostają pod ochroną prawa cywilnego należą: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

Pamiętać należy, że wyżej wymienione dobra stanowią jedynie przykłady, co oznacza, że do naruszenia dóbr osobistych może dojść również w wielu innych sferach (np. w sferach życia prywatnego lub rodzinnego).

Niestety z uwagi na nieograniczony dostęp do środków masowego przekazu coraz częściej dochodzi do naruszeń wartości, które dla nas jako jednostki są niezwykle cenne. Do najczęstszych naruszeń należą w ostatnim czasie następujące sytuacje:

- publikowanie nieprawdziwych informacji w internecie,

- obrażanie, wyzywanie i szydzenie z wizerunku konkretnej osoby,

- wykorzystywanie wizerunku osoby bez uzyskania jej zgody.

Co mogę zrobić, jeśli naruszono moje dobra osobiste?

Dobra osobiste pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Jeżeli, Twoje dobro osobiste zostało zagrożone cudzym działaniem, możesz żądać jego zaniechania. Możesz również żądać, ażeby osoba, która dopuściła się tego naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, żeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym możesz żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny, a jeżeli naruszenie Twojego dobra osobistego wyrządziło szkodę majątkową, możesz również żądać jej naprawienia.

Jeśli zatem uważasz, że doszło do naruszenia Twojego dobra osobistego lub podejrzewasz, że takie naruszenie mogło mieć miejsce, ale sam nie potrafisz tego ocenić to zapraszam Cię na konsultacje prawną.

Podczas konsultacji, dokonam analizy Twojej sprawy oraz przedstawię w sposób szczegółowy możliwości jakie posiadasz. Pamiętaj, że jako stron żądająca udzielenia ochrony masz obowiązek wykazać, że doszło do naruszenia dobra osobistego, musisz zatem w prawidłowy sposób naruszenia te udokumentować i w tym również mogę ci pomóc.

Następnie sporządzę pozew o ochronę dóbr osobistych oraz dopilnuje wszelkich kwestii związanych z postępowaniem sądowym. Dołożę należytych starań, aby wyrok, w tym kwota ewentualnego zadośćuczynienia lub odszkodowania był dla Ciebie satysfakcjonująca.