PRZESTĘPSTWO NIEALIMENTACJI  

Znowelizowany art. 209 Kodeksu karnego ma na celu skuteczne egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego oraz wyeliminowanie celowego uchylania się osób zobowiązanych do alimentacji od prawnego obowiązku alimentacji poprzez zatajanie uzyskiwanych dochodów i posiadanego majątku.

Kiedy dochodzi do popełnienia przestępstwa niealimentacji?

Zgodnie z brzmieniem wyżej wskazanego przepisu, z przestępstwem niealimentacji mamy do czynienia wówczas, gdy wysokość zaległości powstałych wskutek uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego przez zobowiązanego stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.

Jaka kara jest przewidywana za przestępstwo nie alimentacji?

Sprawca przestępstwa niealimentacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (typ podstawowy).

Jeśli zaś przestępstwo to stanowi typ kwalifikowany, uregulowany w art. 209 § 1a kk, czyli oprócz niepłacenia alimentów lub płacenia ich w kwocie znacznie niższej niż zasądzona przez sąd dodatkowo naraża on osobę uprawnioną do alimentów na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych to podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Narażenie na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych stało się kryterium zaostrzającym odpowiedzialność karną za przestępstwo niealimentacji i grozi w sytuacji, gdy np. na skutek uchylenia się jednego rodzica od obowiązku alimentacyjnego, drugi rodzic nie jest w stanie kupić dziecku jedzenia, ubrania, zapewnić mu kształcenia lub leczenia.

Jak bronić się przed zarzutem popełnienia przestępstwa niealimentacji?

Broniąc się przed zarzutem popełnienia przestępstwa niealimentacji należy wykazać, że nie doszło do wypełnienia wszystkich znamion przestępstwa.

Czy sąd może odstąpić od wymierzenia kary?

Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty można odstąpić od wymierzenia kary.

Jeśli więc jesteś w sytuacji, w której zobowiązany do alimentacji nie przekazuje alimentów na rzecz waszego wspólnego dziecka lub nieregularnie płaci alimenty lub płaci je w kwotach zaniżonych zachęcam Cię do kontaktu. Pomogę Ci w złożeniu zawiadomienia o przestępstwie z art. 209 kk, a następnie przeprowadzę Cię krok po kroku przez postępowanie sądowe.

Jeśli natomiast jesteś w sytuacji, w której został Ci niesłusznie postawiony zarzut popełnienia przestępstwa niealimentacji zgłoś się do Kancelarii. Mając odpowiednią wiedzę i doświadczenie zarówno w sprawach rodzinnych jak i w sprawach karnych pomogę Ci wykazać, że nie doszło do popełnienia przestępstwa z art. 209 kk.