WŁADZA RODZICIELSKA  

Nadrzędną zasadą prawa rodzinnego jest zasada dobra dziecka.

Zgodnie z tą zasadą władza rodzicielska powinna być wykonywana również z poszanowaniem godności i praw małoletniego dziecka.

Niestety nierzadko się zdarza, że władza rodzicielska jest przez jednego z rodziców lub obojga nadużywana lub w rażący sposób zaniedbywana.

W takiej sytuacji możliwe jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Kiedy sąd może ograniczyć władzę rodzicielską?

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej zasadny jest w sytuacji, kiedy rodzice małoletniego dziecka nie potrafią się porozumieć i istniejący pomiędzy nimi konflikt nie pozwala na wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej. W takiej sytuacji, sąd może władzę rodzicielską jednego z rodziców ograniczyć np. do kwestii związanych z leczeniem dziecka, do wyboru placówki edukacyjnej czy wyboru zajęć pozalekcyjnych, na które małoletnie dziecko będzie uczęszczało.

Kiedy sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej?

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej uzasadniony zaś będzie w sytuacji, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. rodzic zaginą, przebywa w zakładzie karnym lub wyjechał za granicę na stałe), gdy rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej (np. dopuszczają się przemocy fizycznej, psychicznej lub wykorzystują seksualnie dziecko), a także w sytuacji, gdy rodzice w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka (np. nie utrzymują kontaktów z dzieckiem przez dłuższy okres, nie partycypują w kosztach utrzymania dziecka lub nadużywają alkoholu lub innych używek).

Jeżeli potrzebujesz pomocy w wszczęciu postępowania sądowego dotyczącego ustalenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej lub jeżeli zostało wszczęte i toczy się przeciwko Tobie takie postępowanie i potrzebujesz pomocy prawnej to zachęcam Cię do kontaktu.

Wiem jak trudne i delikatne są sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Wiem też, że emocje w tego typu sprawach nie są dobrym doradcą, dlatego kieruje się wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym pomogę Ci przejść przez ten bolesny i trudny okres w Twoim życiu.