ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA  

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje ustrój wspólności ustawowej (chyba, że małżonkowie wcześniej podpisali intercyzę).

Wspólność ustawowa powstała na skutek zawarcia małżeństwa trwa przez cały czas jego trwania i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

W jaki sposób mogę ustanowić rozdzielność majątkową?

Najprostszym i najkrótszym sposobem ustanowienia rozdzielności majątkowej jest umowa notarialna, do której zawarcia niezbędna jest zgodna wola obojga małżonków. Zawarcie takiej umowy powoduje wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej i może zostać ona zawarta zarówno przed zawarciem małżeństwa (tzw. intercyza), jak i w dowolnym momencie jego trwania. Umowę tę można zmienić lub rozwiązać, a obowiązuje ona od chwili jej zawarcia albo od późniejszego terminu oznaczonego w umowie.

Jeśli jednak jeden z małżonków nie wyraża zgody na ustanowienie rozdzielności majątkowej, a drugi z małżonków widzi taką konieczność wówczas może on złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej do właściwego sądu.

Kiedy mogę ustanowić rozdzielność majątkową?

Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

W sytuacji ustanowienia rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu powstaje ustrój przymusowej rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że od chwili jej ustanowienia, każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoimi środkami i nie ma obowiązku informowania współmałżonka o swojej sytuacji finansowej.

Żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej może zostać zgłoszone przez każdego z małżonków w dowolnym momencie trwania małżeństwa, a potrzeba uzyskania takiego orzeczenia występuje, gdy dalsze funkcjonowanie ustroju wspólności majątkowej stało się niewskazane, a małżonkowie nie są w stanie dokonać jego umownej modyfikacji.

Czym są ważne powody?

Przez ważne powody rozumie się okoliczności, które powodują, że istniejąca wspólność majątkowa prowadzi do naruszenia lub poważnego zagrożenia interesów majątkowych jednego z małżonków, nie służy dobru rodziny, którą małżonkowie przez swój związek założyli, jak również wówczas, gdy nieporozumienia między małżonkami uniemożliwiają lub znacznie utrudniają zarząd majątkiem wspólnym.

Do takich ważnych powodów możemy zaliczyć np. trwonienie przez jednego z małżonków uzyskiwanych dochodów lub majątku wspólnego wskutek problemów z alkoholem, używkami, hazardem czy innym uzależnieniem, rażącą niegospodarność, konflikty o charakterze osobistym, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają zarząd majątkiem wspólnym oraz brak zaufania i wzajemnego informowania się o zobowiązaniach i sytuacji finansowej.

Jeżeli Twój współmałżonek trwoni uzyskiwane wynagrodzenie, przeznacza je na alkohol, ubrania lub inne niezasadne zakupy, nie informuje Cię o swojej sytuacji finansowej, nie dokłada się do opłat mieszkaniowych i innych ważnych opłat lub prowadzi działalność gospodarczą zagrażającą waszej sytuacji rodzinnej i waszemu wspólnemu majątkowi to zapraszam Cię na konsultację.

Podczas konsultacji przeanalizuję Twoją sytuację i wyjaśnię Ci krok po kroku jak zabezpieczyć Twoją sytuację finansową. Sporządzę, a następnie złożę za Ciebie pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Będę służyła Ci moją wiedzą i doświadczeniem na każdym etapie postępowania sądowego.