Odpowiedź na pozew rozwodowy (cz. II) – termin, czyli ile mamy czasu na złożenie odpowiedzi na pozew?
26 lutego, 2018
Zmiana nazwiska po rozwodzie
12 marca, 2018

Odpowiedź na pozew rozwodowy (cz. III) – jakie są skutki niezłożenia odpowiedzi na pozew lub złożenia jej po terminie?

„W zeszłym tygodniu otrzymałem pozew o rozwód i zostałem zobowiązany przez sąd do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni. Obecnie przebywam za granicą i mam realne obawy czy zdążę zebrać odpowiedni materiał dowodowy, a następnie sporządzić i wysłać pismo. Jakie są konsekwencje nie dotrzymania w/w terminu?”

W artykule poprzedzającym wskazane zostało, iż przewodniczący doręczając pozew o rozwód zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego może wezwać pozwanego do wniesienia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie - który zazwyczaj wynosi dwa tygodnie, a jego bieg zgodnie z art. 164 k.p.c. rozpoczyna się od doręczenia pozwanemu zarządzenia w tym przedmiocie.

Jeśli pozwany w wyznaczonym przez sąd terminie nie złoży odpowiedzi na pozew lub złoży ją, ale po terminie to musi liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami, a mianowicie:

1) ZWROT ODPOWIEDZI NA POZEW

Zgodnie z art. 207 § 2 i § 7 w zw. z art. 130 § 2 k.p.c. odpowiedź na pozew złożona po upływie terminu podlega zwrotowi i nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

A zatem pamiętać należy, iż zarówno odpowiedź na pozew jak i pismo przygotowawcze wniesione po terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub sąd zostanie zwrócone! Ponadto, zwrócone zostanie również takie pismo przygotowawcze, które zostało złożone w toku sprawy, ale bez uprzedniego postanowienia sądu w tym przedmiocie. Wyjątkiem jest pismo, które obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu.

2) UTRATA MOŻLIWOŚCI PISEMNEGO USTOSUNKOWANIA SIĘ DO POZWU ROZWODOWEGO

Zgodnie z art. 207 § 3 k.p.c. przewodniczący może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć i okoliczności, które mają być wyjaśnione. Natomiast złożenie pism przygotowawczych w toku sprawy następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu.

W myśl powyższego, jeżeli odpowiedź na pozew rozwodowy nie zostanie złożona w wyznaczonym przez sąd terminie, pozwany może utracić możliwość przedstawienia swoich racji na piśmie.

3) POMINIĘCIE

Zgodnie z art. 207 § 6 k.p.c. sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Kierując się powyższym należy wskazać, iż obowiązkiem strony jest złożenie stosownych pism procesowych, w których powinny zostać powołane odpowiednie twierdzenia i dowody. Zaniechanie tego obowiązku i przytoczenie ich w późniejszym etapie skutkować będzie tym, iż uznane zostaną za spóźnione i pominięte przez sąd. Sankcja ta wiązać się będzie również ze złożeniem pisma „niekompletnego", tj. takiego, w którym strona nie powoła wszystkich twierdzeń i dowodów możliwych do przedstawienia na danym etapie postępowania.

Na postanowienie sądu o zwrocie odpowiedzi na pozew i zwrocie pisma przygotowawczego zażalenie nie przysługuje!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj też inne wpisy