Kto ponosi koszty mediacji?
31 sierpnia, 2020
Mediacja – jak wygląda w praktyce?
16 listopada, 2020

Czy mogę w sądzie wykorzystać informacje uzyskane w czasie mediacji?

„Razem z mężem wyraziliśmy zgodę na udział w mediacji, jednakże zakończyła się ona fiaskiem. W czasie mediacji mąż przyznał się do romansu, zgodził się na płacenie alimentów w kwocie przeze mnie żądanej w zamian za co ja miałam odstąpić od orzekania o jego winie. Nie zgodziłam się na tą propozycję, ponieważ zranił mnie i uważam, że sąd powinien orzec, że to on jest winny rozpadu naszego małżeństwa. Czy mogę na rozprawie wskazać, że mąż podczas mediacji przyznał się do zdrady?”

Zgodnie z art. 183§ 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), postępowanie mediacyjne nie jest jawne, a mediator, strony i inne osoby biorące w nim udział są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji.

Wobec powyższego, jasno podkreślić należy, iż jedną z kluczowych zasad mediacji jest jej poufność, a to oznacza, że rozmowy z mediatorem są objęte ścisłą tajemnicą! W myśl § 3 w/w przepisu bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym, a zatem pamiętać należy, że jeżeli stronom nie uda się dojść do porozumienia, to ani one ani ich pełnomocnicy nie mają prawa powoływać się na proponowane ustalenia przedstawione w toku mediacji czy inne informacje uzyskane w czasie jej trwania.

Mediator po zakończonym postępowaniu sporządza protokół, w którym informuje sąd, iż do ugody nie doszło. Mediator nie wskazuje sądowi przyczyn z powodu, których do ugody nie doszło, ani też nie informuje sądu jakie stanowiska w trakcie postępowania mediacyjnego strony przedstawiały.

Pamiętać również należy, iż mediator nie może być świadkiem w sprawie ani w żaden inny sposób nie może on ujawniać treści negocjacji stron, chyba że strony zwolnią go z tego obowiązku (niezbędna jest wówczas zgoda obu stron!). Dopiero w chwili, w której strony zwolnią mediatora z obowiązku zachowania poufności może on w postępowaniu sądowym wystąpić w charakterze świadka i udzielić sądowi informacji, o których dowiedział się od stron w czasie mediacji. Mediator ma również prawo do zapoznania się z aktami sprawy, chyba że stron w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia kierującego strony do mediacji nie wyrazi na to zgody.

Podstawa prawna:

art. 183ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. Nr 43, poz. 296).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj też inne wpisy